Vydavateľstvo

Spolupracovníci a členovia Umelecko-duchovného združenia Fénix pôsobia na knižnom trhu (slovenskom, českom, ukrajinskom, ruskom, …) už viac ako desať rokov. Od začiatku sa snažia prinášať svojim čitateľom knihy, ktoré vedú k Bohu a spĺňajú nároky, ktoré sú na knihy kladené v Posolstve Grálu, čiže knihy duchovne občerstvujúce.

Filozofia spolupracovníkov a členov je od začiatku smerovaná na knihy, ktoré spĺňajú síce jednoduché, ale pre mnohých čitateľov náročné podmienky Posolstva Grálu. Preto nie je ich snaha, aby oslovili veľké množstvo čitateľov, ale iba takých čitateľov, ktorí chcú ísť do hĺbky — aby pochopili podstatu. Túto filozofiu prebralo aj vydavateľstvo Umelecko-duchovného združenia Fénix, ktoré nemá za cieľ stať sa najväčším vydavateľstvom, ale chce byť vydavateľstvom, ktoré bude vydávať iba také knihy, ktoré duchovne občerstvujú a vedú k Bohu. Pravdaže, neoddeliteľnou súčasťou jeho vydavateľských aktivít bude aj vydávanie Abd-ru-shinových kníh a s nimi súvisiacej literatúry.

Pretože forma knihy a jej obsah majú byť vzájomne v súlade, od začiatku mali všetci snahu o dobré grafické a typografické spracovanie. Preto je našou snahou neustále vzdelávanie, a to rôznymi formami, napr. štúdiom grafického a typografického spracovania kníh (počnúc Gutenbergovou Bibliou, pokračujúc knihami zo začiatku 20. storočia a končiac knihami zo súčasnosti), pričom cieľom je návrat k overeným hodnotám, ktoré sa v súčasnosti mnohokrát vytrácajú …

Samozrejmosťou je aj odborné vzdelávanie pomocou dostupnej typografickej a inej príbuznej literatúry. Okrem toho, s ohľadom na požiadavky tlačiarní, pripravujú niektorí členovia aj rôzne programové pomôcky pre dosiahnutie dobrej sadzby. Pretože pri tejto práci sa mohli cez internet inšpirovať podobnými produktami a informáciami zadarmo, ponúkajú ich, ako vyrovnanie, prípadným záujemcom tak isto zadarmo.

Záujemcom k vydanie kníh ponúkame všetky služby a práce, ktoré sú s vydaním a rozširovaním kníh spojené:

  • jazykovú korektúru textu,
  • typografickú úpravu textu a sadzbu,
  • ilustrovanie kníh,
  • grafický návrh a vytvorenie obálky,
  • vybavenie ISBN,
  • zistenie cenovo dostupných možností tlače,
  • zabezpečenie nízko- i vysokonákladovej tlače,
  • propagáciu a predaj kníh,
  • … a ďalšie, tu nešpecifikované, činnosti.

Upozorňujeme autorov, že Umelecko-duchovné združenie Fénix uzatvára s autormi iba nevýhradné vydavateľské licenčné zmluvy, aj keď to v príslušnej zmluve nebude uvedené. Prípadná výhradnosť musí byť uvedená písomne aj vo vydavateľskej zmluve. Pretože autorský zákon pri týchto zmluvách, pokiaľ to nie je priamo uvedené, predpokladá pri vydavateľských zmluvách výhradné licencie, prijalo Umelecko-duchovné združenie Fénix interný predpis č. 2015-07, ktorý je pre neho v tomto smere záväzný.

Pri typografickú úprave a sadzbe používame profesionálne programy (ako je napr. InDesign) a písma, ktorých množstvo sa môže podľa potrieb rozširovať.
_________
Titulný obrázok: Creative Commons License Gutenbergova Biblia, New York Public Library, zdroj: sk.wikipedia.org