O združení

Umelecko-duchovné združenie Fénix je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je podpora a budovanie mravných hodnôt v umení a v živote v zmysle diela Vo svetle Pravdy, Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina.

Aby sme mohli tento cieľ naplniť, chceme o. i. podporovať rozširovanie Abd-ru-shinových diel. Tieto diela musíme v prvom rade zhromaždiť a následne ich budeme vydávať v rôznych formátoch — od elektronického archívu až po tlačené knihy, a to ako v originálnom (nemeckom) jazyku, tak aj v prekladoch do iných jazykov. Samozrejme, všetky diela budú vydávané a rozširované v zmysle Abd-ru-shinových prednášok a pokynov, ktoré v tomto smere napísal.

Pretože budovanie mravných hodnôt v umení a v živote sa nedá robiť iba čítaním, ale je nevyhnutná vlastná tvorivá činnosť, ďalšie ciele občianskeho združenia sú podpora mladých či začínajúcich spisovateľov a umelcov, podpora organizovania stretnutí, prednášok, školení a pod. zameraných na budovanie mravných hodnôt v umení a v živote.

Túto pomoc ponúkame v najširšej možnej miere. Na takomto krátkom mieste sa nedajú rozpísať všetky formy a možnosti, preto iba stručne uvádzame, že všetkým autorom umeleckých diel ponúkame napr. pomoc pri distribúcii a propagácii — na stránkach združenia, stránkach Pre ľudí a Людям, ako aj na sociálnych sieťach (Facebook, Pinterest, Вконтакте). Okrem toho môžeme pomôcť pri tvorbe propagačných letákov či iných podobných materiálov. Diela môžeme ponúkať na predaj cez e-shop (knihy v ruštine aj priamo z Ruskej federácie), a to väčšinou formou sprostredkovania, alebo ich odkúpením a následným predajom.

Knihy či iné tlačené materiály vydávame vo vlastnom vydavateľstve a autorom ponúkame všetky služby, ktoré sú s tým spojené — počnúc grafickým návrhom, cez typografické spracovanie a sadzbu až po zabezpečenie tlače.

Samozrejme, je iba na autoroch, akú šírku pomoci potrebujú a využijú. Viac informácií nájdete v častiach Pomoc autorom a Vydavateľstvo, a o aktivitách združenia budú postupne vychádzať aj samostatné články.
_________
Ciele a z toho vyplývajúce činnosti združenia sú široké a zahŕňajú množstvo rôznorodej práce. Ak sa chcete na tejto činnosti spolupodieľať, privítame akúkoľvek spoluprácu či finančnú pomoc, ktorá bude použitá v zmysle Stanov občianskeho združenia. Bližšie informácie nájdete v časti Členstvo v združení.