Ako upravovať a formátovať rukopisy

Ako upravovať a formátovať rukopisyPre všetkých autorov sme pripravili návod, ako majú upravovať a formátovať rukopisy, ktoré nám zasielajú do vydavateľstva Umelecko-duchovného združenia Fénix. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo vrátiť rukopis, ktorý nebude spĺňať príslušné náležitosti, prípadne autorovi, po dohode s ním, úpravy rukopisu fakturovať.

Upozorňujeme autorov, že pri písaní je potrebné rešpektovať pravidlá STN 01 6910 (Pravidlá písania a úpravy písomností), ktoré však obsahujú aj také body, ktoré sú v rozpore s typografickými pravidlami a normami. Okrem toho nepokrývajú všetky možnosti použitia niektorých interpunkčných znamienok – najmä trojbodky, ktorá sa používa ako označenie apoziopézy (nedokončená, prerušená výpoveď), proziopézy (vynechanie začiatočných písmen a slov), prerývanej výpovede a niekedy aj na vyznačenie elipsy (výpustky).

Návody sú napísané v slovenčine a ruštine v súborových formátoch ODT a DOC (tlačový formát A4). Ako jednoduchá ukážka, ako sa z rukopisu vytvorí sadzba, je priložený spoločný slovensko-ruský PDF súbor (tlačový formát A5), ktorý ako text obsahuje spomínané návody.

Ako upravovať rukopisy

  Ako upravovať a formátovať rukopisy(4,3 MiB)