Stanovy občianskeho združenia

Občianske združenie je založené v zmysle Zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Občianske združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

Čl. I – Názov a sídlo združenia

Názov občianskeho združenia je „Umelecko-duchovné združenie Fénix“. Sídlom občianskeho združenia je Dačov Lom 87, 991 35 Dačov Lom.

Čl. II – Cieľ združenia

Cieľom občianskeho združenia je:

 • Podpora a budovanie mravných hodnôt v umení a v živote v zmysle diela Vo svetle Pravdy, Posolstvo Grálu od Oskara Ernsta Bernhardta.
 • Podpora rozširovania diel spisovateľa Oskara Ernsta Bernhardta (18. 4. 1875 − 6. 12. 1941) v pôvodnom nemeckom znení ako aj v prekladoch do iných jazykov sveta, ktoré vydával či už pod svojím menom alebo pod pseudonymami (Abdruschin, Abdrushin, Abd-ru-shin, Valkenau, Braunfels, O. Sund, …).
 • Podpora mladých či začínajúcich spisovateľov a iných umelcov.
 • Podpora organizovania verejných stretnutí, prednášok, školení a pod. zameraných na budovanie mravných hodnôt v umení a v živote.

Čl. III – Činnosť združenia

Činnosť združenia se odvíja od stanovených cieľov s hlavným zameraním na:

 • Zhromaždenie diela Oskara Ernsta Bernhardta v pôvodnom znení a jeho prípadné vydanie nákladom občianskeho združenia.
 • Podpora prekladu diela Oskara Ernsta Bernhardta do iných jazykov a jeho prípadné vydanie nákladom občianskeho združenia.
 • Pomoc mladým či začínajúcim autorom literárnych, výtvarných a iných umeleckých diel formou propagácie a distribúcie ich tvorby.
 • Pomoc mladým či začínajúcim autorom literárnych diel s vydávaním ich tvorby formou, a to ako formou pomoci s rôznymi činnosťami súvisiacimi s vydaním literárneho diela, tak aj formou vydania autorovho diela nákladom občianskeho združenia. Súčasťou tejto podpory môže byť aj zabezpečenie prekladu literárnych diel do iných jazykov.
 • Pomoc pri organizovaní verejných stretnutí, prednášok, školení a pod. zameraných na budovanie mravných hodnôt v umení a v živote formou propagácie, zabezpečenia priestorov, registrácie účastníkov a pod.
 • Pomoc pri prevádzke internetových stránok alebo prevádzka vlastných internetových stránok s ponukou literárnych diel (vydaných nákladom občianskeho združenia alebo vlastným nákladom autorov), výtvarných a iných diel.

Čl. IV – Členstvo v združení

Členstvo v združení je dobrovolné.

Vznik členstva:

 • Prvými členmi občianskeho združenia sú členovia prípravného výboru.
 • Členstvo v združení vzniká na základe žiadosti uchádzača o vstup do združenia a schválení tejto žiadosti zo strany predsedu združenia alebo ním povereného člena výkonného výboru. Predpokladom je prianie uchádzača podieľať sa na činnosti združenia.

Zánik členstva:

 • Úmrtím člena.
 • Zánikom združenia.
 • Dobrovoľným vystúpením zo združenia.
 • Vylúčením zo združenia. O vylúčení rozhoduje predseda alebo ním poverený člen výkonného výboru.

Čl. V – Povinnosti a práva členov združenia

Povinnosti členov združenia:

 • Všetky zverené práce vykonávať zodpovedne a s vynaložením svojich najlepších schopností.
 • Žiadnym konaním nepoškodzovať dobré meno združenia.
 • Dodržiavať stanovy združenia.

Práva členov združenia:

 • Podieľať sa na činnosti združenia.
 • Predkladať návrhy, pripomienky a podnety k činnosti združenia.
 • Byť informovaný o činnosti združenia.

ČI. VI – Hospodárenie združenia

Za hospodárenie združenia je zodpovedný predseda združenia a ním poverení členovia výkonného výboru. Finančné prostriedky združenia sa budú zhromažďovať na bežnom účte založenom menom združenia.

Finančné a materiálové prostriedky budú získavané:

 • Z členských príspevkov.
 • Z predaja kníh a ďalších produktov vydaných na náklad občianskeho združenia v súlade s jeho cieľmi.
 • Z platieb za služby poskytnuté v rámci pomoci autorom s vydaním, propagáciou a distribúciou ich diel.
 • Z podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb (podľa § 50 zákona o dani z príjmu).
 • Z darov a dotácií.

Finančné a materiálové prostriedky budú používané na:

 • Činnosti súvisiace s realizáciou cieľov združenia.
 • Výdavky spojené s výkonom prác, ktoré si združenie objedná u tretích strán.
 • Režijné náklady, kancelárske potreby atď.
 • Nákup technického vybavenia a softvérových produktov potrebných pre činnosť združenia.
 • Odmeny za práce odborného charakteru.

Čl. VII – Orgány združenia

Predseda združenia (najvyšší orgán):

 • Riadi činnosť združenia a je oprávnený konať v mene združenia.
 • Spoločne s členmi výkonného výboru rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia a má pri tomto rozhodovaní hlavné slovo.
 • Menuje a odvoláva členov výkonného výboru.
 • Rozhoduje o zmenách v stanovách združenia.
 • Prvým predsedom združenia sa stáva zmocnenec prípravného výboru.
 • Pre prípad pracovnej neschopnosti určuje predseda združenia svojho zástupcu, ktorý v takýchto prípadoch preberá práva a povinnosti predsedu združenia.
 • Zástupca predsedu sa v prípade odstúpenia, úmrtia či neprekonateľnej prekážky vo výkone funkcie predsedu združenia stáva jeho nástupcom.

Výkonný výbor:

 • Počet členov výkonného výboru nie je pevne stanovený.
 • Členstvo vo výkonnom výbore je dobrovoľné.
 • Člen výkonného výboru zodpovedá za prevádzanie a koordináciu činnosti združenia, na ktorú bol poverený predsedom. V rámci tejto činnosti môže konať menom združenia.
 • Člen združenia sa členom výkonného výboru stáva z poverenia predsedu združenia.
 • Výkonný výbor sa schádza na vyzvanie predsedu, najmenej však jedenkrát ročne.
 • Predsedom výkonného výboru je zástupca predsedu združenia.

Členská schôdza:

 • Predseda združenia alebo ním poverený člen výkonného výboru môže zvolať členskú schôdzu. Členská schôdza má poradnú a informatívnu povahu. Všetci členovia môžu na nej priamo alebo v zastúpení prostredníctvom iného člena podávať návrhy a pripomienky k činnosti združenia.

Čl. VIII – Zánik združenia

Združenie zaniká:

 • Ukončením činnosti na základe rozhodnutia predsedu. V prípade zániku združenia určí predseda združenia likvidátora, ktorý vyrovná všetky záväzky a pohľadávky, vykoná majetkové vysporiadanie a oznámi zánik združenia Ministerstvu vnútra SR.
 • Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR.

Čl. IX – Záverečné ustanovenia

 • Vzťahy neupravené týmito stanovami sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 • Pokiaľ sa niektoré ustanovenie stanov stane neplatným v dôsledku zmeny právnych predpisov, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení stanov.
 • Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia a registrácie Ministerstvom vnútra SR.

______________
Pozn. Registrácia na Ministerstve vnútra bola vykonaná 4. februára 2015