Das Göttinger Musterbuch, Göttingenská vzorkovnica, Göttingenský vzorník

Vo vydavateľstve Umelecko-duchovného združenia Fénix sme vydali knihu „Das Göttinger Musterbuch, Göttingenská vzorkovnica, Göttingenský vzorník“ (spoločné nemecko-slovensko-české vydanie).

Ide o knihu pre maliarov o tvorbe listov, iniciál a vzorovaných podkladov v rôznych farebných kombináciách, pričom je podrobne popísané aj zloženie farieb. Výzdoba knihy popísaná v tomto rukopise sa v dobách ranej kníhtlače vyskytovala vo viacerých Gutenbergových Bibliách, a teda aj v göttingenskom exemplári B42.
Ukazuje to nielen vizuálne porovnanie farieb foriem, ktoré si môžete prezrieť v tejto prezentácii. Mikrofotografické analýzy ukázali, že aj samotná tvorba farieb po vrstvách zodpovedá pokynom v tomto rukopise.
Vďaka svojím veľmi presným pokynom k vytváraniu farieb a ich zintenzivneniu zohrala táto vzorkovnica tiež významnú úlohu pri výskume techník stredovekej knižnej maľby, ktorá bola skúmaná v spoločnom projekte Nemeckého výskumného spolku a Nadácie spoločnosti Volkswagen v Göttingenu.

Upozornenie

Kniha je určená výhradne pre neziskové organizácie (knižnice, múzeá, galérie, školy a ich učiteľov a žiakov). Pre takéto účely sme obdržali súhlas zo Štátnej a univerzitnej knižnice Dolného Saska v Göttingene, čím jej zároveň ďakujeme za ústretovosť.
_____

Es handelt sich um ein Malerbuch für die Herstellung von Laubwerk, Initialen und gemusterten Gründen in verschiedenen Farbzusammenstellungen; selbst die Zusammensetzung der Farben wird im Detail beschrieben. Der in dieser Handschrift erläuterte Buchschmuck findet sich in der Zeit des frühesten Buchdruckes in mehreren Gutenbergbibeln, so auch im Göttinger Exemplar der B42.
Nicht nur ein visueller Vergleich der Farben und Formen — wie Sie selbst in dieser Präsentation nachvollziehen können — zeigt dies. Mikrofotografische Untersuchungen haben bewiesen, dass selbst der schichtweise Aufbau der Farben den Vorgaben des Musterbuchs entspricht.
Mit seinen recht exakten Anweisungen zur Gestaltung und Intensivierung von Farben hat das Musterbuch auch eine bedeutende Rolle für die Erforschung der Techniken der mittelalterlichen Buchmalerei gespielt, die in einem gemeinsamen Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Volkswagen-Stiftung in Göttingen untersucht wurden.

Achtung

Das Buch ist für die gemeinnützigen Gesellschaften bestimmt (Bibliotheken, Museen, Galerien, Schulen und ihre Lehrer und Schüler). Für diese Zwecke haben wir die Genehmigung der Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen erhalten. Wir bedanken uns für die Bereitwilligkeit.
_____

ISBN 978-80-89847-28-0, formát 6 × 9 palcov, viaz., 108 strán (z toho 22 farebných). Knihu si môžete objednať v našom elektronickom obchode.